Stal van Eijk Schinveld
Stijlvolle foto van Stan van Eijk en Claudia Meyster stan van Eijk in actie Actie foto twee span, Stan van Eijk en Claudia Meysters Wedstrijd foto tweespan Stan van Eijk en
s

Stal Reglement

1. Voor onbevoegden is het niet toegestaan om te betreden: de stallen, de zadel- en voerruimte de hooi stro en kuilopslag de Paddocks.

2. Roken in en om de stallen en voerruimten is verboden.

3. Honden zijn toegestaan. Indien verzocht wordt deze aan te lijnen, dient u dit ook te doen.

4. Het stalpersoneel voert alleen opdrachten uit die zijn gegeven door “Stal van Eijk”. Bijzondere wensen kunnen alleen aan “Stal van Eijk” kenbaar worden gemaakt.

5. Klachten moeten uitsluitend aan “Stal van Eijk” worden gericht.

6. In de zadelkamer dienen uw eigendommen op de aangewezen plaats te liggen. Na bezoek stal dient u deze, indien er niemand anders aanwezig is, deze ook weer af te sluiten.

7. Pensionklanten hebben altijd vrij toegang tot de accommodatie. Eenieder heeft een sleutel van de poort, het is niet toegestaan om deze af te geven aan derden.

8. Betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Op ons terrein kan de eigenaar niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door derden of door paarden / pony’s van derden.

9. Een ieder is verplicht om:
• na de verzorging of het berijden van het paard alle gebruikte spullen op te ruimen.
• de was en poetsplaats veegschoon achter te laten.
• de mest van het paard (waar ook op het terrein) direct te verwijderen.

10. Het staat de pensionklant vrij het paard te laten behandelen door een eigen dierenarts of hoefsmid.

11. U dient uw auto of trailer te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen, zijnde uitsluitend het voorterrein.

12. Voor het parkeren van een trailer, paardenveewagen of koets, voor een langere termijn, is stallingsgeld verschuldigd.

13. Het parkeren van een veewagen, trailer of auto is geheel en al voor eigen risico

14. Het is voor een ieder, lesklanten, pensionklanten en bezoekers, tenzij aangegeven door “Stal van Eijk”, ten strengste verboden om paarden, die niet uw eigendom zijn te voeren. Onder dit voeren verstaan wij het geven van paardensnoepjes, brood, wortels, appels enz. Enz..

15. “Stal van Eijk” is, in het geval dat zij van oordeel is dat directe consultatie van een dierenarts gewenst is, gerechtigd op kosten van de eigenaar en zonder voorkennis van de eigenaar de hulp van een dierenarts in te roepen. In geen geval kan “Stal van Eijk” aansprakelijk gesteld worden voor het nalaten van het inroepen van consultatie of voor foute consultatie door de betreffende dierenarts.

16. De bedragen voor de stalling en foerage, zijn bij vooruit betaling verschuldigd. De bedragen dienen voorafgaande aan de betreffende maand contant betaald te zijn of bijgeschreven te zijn op onze bankrekening.

17. In de aan u gefactureerde stalling wordt er voldoende stro gebruikt en is 2x daags hooi en krachtvoer inbegrepen. Het is niet toegestaan om zonder overleg de stallen op te strooien of het paard bij te voeren.

18. Voor het gebruik van zaagsel geldt altijd een extra opslag voor het afvoeren van de mest; ook indien u het zelf meebrengt. De extra kosten zijn gelijk aan de extra kosten voor het gebruik van zaagsel in plaats van stro. Indien u al zaagsel afneemt en extra balen zelf in wenst te kopen dan verdubbeld automatisch uw extra toeslag per maand.

19. Wordt ondanks waarschuwingen het stal-regelement niet opgevolgd dan is de directie gerechtigd u de toegang tot het terrein te ontzeggen.

20. Gebruik stapmolen, de stapmolen kan en mag gebruikt worden na toestemming van “Stal van Eijk” na gebruik worden mest etc. meteen opgeruimd en weggevoerd. ”Stal van Eijk” kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan paard en/of materiaal. De eigenaar van het paard is en blijft aansprakelijk voor de eventuele schade aan de stapmolen.

21. Wanneer u uw paard op de rijbak loslaat, dient u deze ook weer zelf binnen te zetten. Tevens is het niet toegestaan om een paard hooi in de bak te voeren.

22. Het is verboden om uw paard in een andere paddock, bij andere paarden te zetten. Zonder overleg met ‘’Stal van Eijk’’ en/of de eigenaar van het andere paard.

23. Het is verboden om zonder toestemming gebruik te maken van een van onze tractoren.

24. Denk bij het inspannen/opzadelen ook aan de medestalgenoten en probeer je plaats te beperken met één poetsplaats.